MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 TARAFLAR

1.1-SATICI
Ünvanı : Ersin Kecin
Adresi : Meşrutiyet M. Matbaacı Osmanbey Sk. No:25/8 Şişli/İST
Telefon : 02122465489
Fax :
Eposta adresi : info@clichetekstil.com

1.2-ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :
MADDE 2 KONU
İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin www.clichetekstil.com internet sitesinden elektronik
ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen
ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN
HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1-ÜRÜNLER
Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.clichetekstil.com adresinde yer almaktadır.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre
sonuna kadar geçerlidir.
Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.
3.2 GECİKME FAİZİ
Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi
uygulanmaz.
MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1) ALICI, www.clichetekstil.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,
satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik
ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya
verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil
fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için
ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde
açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun

nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu
tutulamaz.
4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun
ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik
edebilir.
4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde
sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli
ALICI’ya iade eder.
4.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi
şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde,
ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek
zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi
gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve
defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI
tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın
bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili
olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede
bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın
banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini
şimdiden kabul etmektedir.
MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ
 MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün
çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile MÜŞTERİ’ye
bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını
tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14 gün içerisinde iade edecektir. Banka
tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli
olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi
ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve
MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra,
iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut
borçlarından düşmüş olacaktır.

 Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın
tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iade edecektir. Banka
tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli

olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi
ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve
MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra,
iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut
borçlarından düşmüş olacaktır.

MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 CAYMA HAKKI
ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) iş günü içerisinde hiçbir hukuki
ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek
sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde
ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,
tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı
kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma
hakkının kullanılması için 14 iş günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya
e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5-e madde hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası
kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve
hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20
günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya
iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Kişiye özel ölçü ve ürünler SATICI tarafından iade alınamaz. Hijyen gerektiren
küpe vb ürünler SATICI tarafından iade alınamaz. Cayma hakkı kullanılmak istenen ürünler
kullanılmamış olmalıdır. Bir defaya mahsus paketi açılan teknolojik ürünler SATICI tarafından
iade alınamamaktadır.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen Alışveriş çeki
kullanabilme tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan Alışveriş
çeki tutarı iptal edilir.
MADDE 7  YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı tarafından başvurulacak  merciilerdir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş
sayılır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

SATICI : Ersin Kecin
ALICI:

Telif Hakkı © 2020 CLICHE TEKSTİL. Tüm hakları saklıdır.